A+ A A-

Danh sách nhân sự chủ chốt

Hội Đồng Quản Trị
1 Ông Huỳnh Trung Quang Chủ tịch HĐQT
2 Ông Nguyễn Anh Hoàng Thành viên HĐQT
3 Ông Phạm Thanh Lâm
Thành viên HĐQT
4 Ông Nguyễn Văn Bốn
Thành viên HĐQT
5 Ông Đoàn Công Sơn
Thành viên HĐQT
Ban Tổng Giám đốc / Kế toán trưởng
1 Ông Nguyễn Anh Hoàng Tổng Giám đốc
2 Ông Nguyễn Minh Đức
Phó Tổng Giám đốc
3  Bà Nguyễn Đăng Loan Kế toán trưởng
     
Ban Kiểm Soát
1 ông Trần Thành Tuấn Trưởng Ban Kiểm soát
2 Ông Lê Văn Châu
Thành viên Ban Kiểm soát
3 Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga Thành viên Ban Kiểm soát

              Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ thường niên 2020

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.