A+ A A-

Báo cáo tài chính năm 2013

Download

Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán.

Download

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2013.

Download

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2013.

Download

Báo cáo tài chính quý I năm 2013.

Download

Báo cáo tài chính quý II năm 2013.

Download

Báo cáo tài chính quý III năm 2013.

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.