A+ A A-

Báo cáo tài chính năm 2014

Download

Báo cáo tài chính quý I năm 2014.

Download

Báo cáo tài chính quý II năm 2014.

Download

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 đã soát xét.

Download

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014.

Download

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014.

Download

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.