A+ A A-

Báo cáo tài chính năm 2015

Download

Báo cáo tài chính quý I năm 2015.

Download

Báo cáo tài chính quý II năm 2015.

Download

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015 đã soát xét.

Download

Báo cáo tài chính quý III năm 2015.

Download

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015.

Download

Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.