A+ A A-

Báo cáo tài chính năm 2016

Download

Báo cáo tài chính quý I năm 2016.

Download

Báo cáo tài chính của VP quý I năm 2016.

Download

Giải trình chênh lệch LNST cáo tài chính của riêng quý I năm 2016.

Download

Báo cáo tài chính quý II năm 2016.

Download

Báo cáo tài chính của VP quý II năm 2016.

Download

Báo cáo tài chính soát xét năm văn phòng 6 tháng năm 2016.

Download

Báo cáo tài chính soát xét văn phòng 6 tháng năm 2016.

Download

Báo cáo giai trinh CL LN sau kiem toan 6 tháng năm 2016.

Download

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016.

Download

Báo cáo tài chính quý 3 riêng văn phòng năm 2016.

Download

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016.

Download

Báo cáo tài chính quý 4 riêng văn phòng năm 2016.

Download

Báo cáo tài chính riêng văn phòng Công ty năm 2016 đã kiểm toán.

Download

Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 đã kiểm toán.

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.