A+ A A-

Báo cáo tài chính năm 2017

 

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 đã kiểm toán

Download

Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2017 đã kiểm toán.

 

 

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng năm 2017 đã kiểm toán

Download

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng năm 2017 đã kiểm toán.

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 4 năm 2017

Download

Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 4 năm 2017.

 

 

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng Quý 4 năm 2017

Download

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng Quý 4 năm 2017.

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 3 năm 2017

Download

Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 3 năm 2017.

 

 

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng Quý 3 năm 2017

Download

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng Quý 3 năm 2017.

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Báo cáo tài chính tổng hợp bán niên năm 2017

Download

Báo cáo tài chính Tổng hợp bán niên năm 2017.

 

 

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng bán niên năm 2017

Download

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng bán niên năm 2017.

 

 

 

 

 

 

 


 

Báo cáo tài chính tổng hợp quý II-2017

Download

Báo cáo tài chính Tổng hợp quý II năm 2017.

 

 

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng quý II-2017

Download

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng quý II năm 2017.

 

 

 

 

 

 

 


 Báo cáo tài chính tổng hợp quý I-2017

Download

Báo cáo tài chính Tổng hợp quý I năm 2017.

 

 

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng quý I-2017

Download

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng quý I năm 2017.

   
   

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.