A+ A A-

KMT-Báo cáo tài chính Năm 2018

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 đã kiểm toán

Download

Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2018 đã kiểm toán.


 

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng năm 2018 đã kiểm toán

Download

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng năm 2018 đã kiểm toán.

   
   

 

 

 

 

 

 

 


 


Báo cáo tài chính tổng hợp quý IV-2018

Download

Báo cáo tài chính Tổng hợp quý IV năm 2018.


 

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng quý IV-2018

Download

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng quý IV năm 2018.

   
   

 

 

 

 

 

 

 


 


Báo cáo tài chính tổng hợp quý III-2018

Download

Báo cáo tài chính Tổng hợp quý III năm 2018.


 

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng quý III-2018

Download

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng quý III năm 2018.

   
   

 

 

 

 

 

 

 


 


Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng năm 2018 đã soát xét

Download

Báo cáo tài chính Tổng hợp 6 tháng năm 2018 đã soát xét.


 

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng 6 tháng năm 2018 đã soát xét

Download

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng 6 tháng năm 2018 đã soát xét.

   
   

 

 

 

 

 

 

 


Báo cáo tài chính tổng hợp quý II-2018

Download

Báo cáo tài chính Tổng hợp quý II năm 2018.


 

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng quý II-2018

Download

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng quý II năm 2018.

   
   

 

 

 

 

 

 

 


Báo cáo tài chính tổng hợp quý I-2018

Download

Báo cáo tài chính Tổng hợp quý I năm 2018.


 

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng quý I-2018

Download

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng quý I năm 2018.

   
   

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.