A+ A A-

KMT- Báo cáo tài chính năm 2019


Báo cáo tài chính riêng Văn Phòng năm 2019 đã kiểm toán

Download

Báo cáo tài chính riêng Văn phòng năm 2019 đã kiểm toán.


Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 đã kiểm toán

Download

Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2019 đã kiểm toán.


 

 

 

 

 

 

 

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 năm 2019

Download

Báo cáo tài chính Tổng hợp quý 4 năm 2019.


 

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng quý 4 năm 2019

Download

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng quý 4 năm 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 năm 2019

Download

Báo cáo tài chính Tổng hợp quý 3 năm 2019.


 

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng quý 3 năm 2019

Download

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng quý 3 năm 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng-2019 đã soát xét

Download

Báo cáo tài chính Tổng hợp 6 tháng năm 2019 đã soát xét.


 

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng 6 tháng-2019 đã soát xét

Download

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng 6 tháng năm 2019 đã soát xét.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Báo cáo tài chính tổng hợp quý II-2019

Download

Báo cáo tài chính Tổng hợp quý II năm 2019.


 

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng quý II-2019

Download

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng quý II năm 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báo cáo tài chính tổng hợp quý I-2019

Download

Báo cáo tài chính Tổng hợp quý I năm 2019.

 

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng quý I-2019

Download

Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng quý I năm 2019.

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.