A+ A A-

KMT - Báo cáo Tài chính 6 tháng năm 2020 đã soát xét


Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng năm 2020 đã soát xét

Download

Báo cáo tài chính Tổng hợp 6 tháng năm 2020 đã soát xét.


Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng 6 tháng năm 2020 đã soát xét

Download

Báo cáo tài chính riêng Văn phòng 6 tháng năm 2020 đã soát xét.

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.