A+ A A-

Báo cáo tài chính năm 2012

Download

Báo cáo TC quý I/2012.

Download

Công bố BCTC quý I/2012.

Download

Báo cáo TC quý II/2012.

Download

Công bố BCTC quý II/2012.

Download

Báo cáo TC soát xét.

Download

Công bố BCTC soát xét.

Download

Công bố BCTC quý III/2012.

Download

Công bố BCTC quý IV/2012.

Download

Công bố BCTC năm 2012 đã kiểm toán.

 

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.