A+ A A-

Tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

 

Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông năm thường niên 2019 cập nhật Lần 1.

Download

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tiếp theo cập nhật lần 1.

 

 

Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông năm thường niên 2019 cập nhật Lần 1 tếp theo.

Download

Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông năm thường niên 2019 cập nhật Lần 1 tếp theo.

 

Download

Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông năm thường niên 2019 cập nhật Lần 1 tếp theo.

 

 

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.