A+ A A-

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - bổ sung lần 3

 

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.

Download

 

 

Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS.

Download

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.