A+ A A-

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - bổ sung lần 4

 

Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông năm thường niên 2021 cập nhật Lần 4.

Download

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 cập nhật lần 4.

 

 

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.