A+ A A-

KMT - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

 

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021.

Download

NQ ĐHĐCĐ TN 2021.

 

 

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.