A+ A A-

Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2017

Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 16/2/2017

Thông tin doanh nghiệp

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.