A+ A A-

Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Download

Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.