A+ A A-

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 

Đường link chứa tài liệu ĐHĐCĐ kèm theo:

Tài liệu - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.