A+ A A-

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Download

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

Download

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2018

Thông tin doanh nghiệp

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.