A+ A A-

Thông báo ngày trả cổ tức năm 2017

KMT: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần Kim Khí Miền Trung

Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Kim Khí Miền Trung

Mã chứng khoán: KMT

Mã ISIN:VN000000KMT8

Mệnh giá:10,000 đồng

Sàn giao dịch:HNX

Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: 29/06/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại 69 Quang Trung, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 29/06/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.