A+ A A-

KMT-Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018

1. Kết quả kinh doanh Quý 3-2018 cũng như kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2018 riêng cá thể Văn phòng Công ty tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm 2017: Doanh thu bán hàng tăng, Doanh thu tài chính tăng dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng

2. Mặc đầu kết quả kinh doanh Quý 3-2018 cũng như kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2018 của riêng cá thể Văn phòng Công ty tăng, nhưng kết quả tổng hợp toàn Công ty lại giảm so với cùng kỳ năm 2017: Nguyên nhân do kết quả hoạt động của một số đơn vị trực thuộc kém hiệu quả

Đường dẫn chứa báo cáo tài chính Qúy 3-2018:

http://cevimetal.com.vn/home/index.php/vi/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh/358-kmt-bao-cao-tai-chinh-quy-i-2018

Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.