A+ A A-

Tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung

Vào lúc 08h 00' Ngày 28/03/2019 tại Hội trường Tầng 6 Tòa Nhà CEVIMETAL-BIULDING, số 69 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung sẽ tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

http://cevimetal.com.vn/home/index.php/vi/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/376-tai-li-u-d-i-h-i-d-ng-c-dong-thu-ng-nien-2019

Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.