A+ A A-

THÔNG BÁO: Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2019

Download

Chốt DS trả cổ tức bằng tiền năm 2019.

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.