A+ A A-

KMT-Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Vui lòng mở file đính kèm:

Download

KMT-Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.