A+ A A-

VSD Xác nhận ngày chốt danh sach tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 - KMT

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2021

Ngày dự kiến tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: 07/04/2021

Nội dung chi tiết trong file đính kèm

Download

File đính kèm

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.