A+ A A-

Nghị Quyết HĐQT: Giao dịch Mua bán năm 2021 với các bên liên quan

Ngày 29/03/2021, Hội đồng Quản trị Công ty có Nghị quyết số 106/NQ-KKMT chấp thuận về việc Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung ký kết hợp đồng giao dịch mua bán năm 2021 với các Công ty có liên quan, cụ thể nội dung như file đính kèm:

Download

File đính kèm

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.