A+ A A-

Báo cáo tài chính năm 2011

Download

Báo cáo TC quý I/2011.

Download

Báo cáo TC quý II/2011.

Download

Báo cáo bán niên đã soát xét.

Download

Báo cáo TC quý III/2011.

Download

Báo cáo TC quý IV/2011.

Download

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

 

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.