Nhân sự chủ chốt

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Huỳnh Trung Quang

HUỲNH TRUNG QUANG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

3

NGUYỄN ANH HOÀNG

Thành viên Hội đồng quản trị

DTR04781 jpg

PHẠM THANH LÂM

Thành viên Hội đồng quản trị

2

NGUYỄN VĂN BỐN

Thành viên Hội đồng quản trị

12

ĐOÀN CÔNG SƠN

Thành viên Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

1

TRẦN NHN THÀNH TUẤN

Trưởng Ban

Ban TỔNG GIÁM ĐỐC

3

NGUYỄN ANH HOÀNG

Tổng Giám đốc

5

NGUYỄN THANH TUÂN

Phó tổng Giám đốc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

2

NGUYỄN ĐĂNG LOAN

Kế toán trưởng

PHÒNG NGHIỆP VỤ

1

NGUYỄN THÀNH NHÂN

Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính

Sơn

NGUYỄN ĐÌNH CHINH

Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh

3

HOÀNG ANH TUẤN

Trưởng Phòng Kinh doanh 2

Đơn vị trực thuộc

9

HỒ THANH AN

Giám đốc xí nghiệp KD kim khí số 1

10

PHÙNG TIẾN ĐÀ

Giám đốc xí nghiệp KD kim khí số 7

11

VÕ ĐẠI TRƯỜNG

Giám đốc xí nghiệp kinh doanh vật tư

8

NGUYỄN TRIỀU HƯNG

Giám đốc CN miền trung tại Khánh Hòa

6

LÊ HỒNG VIỆT

Giám đốc Chi nhánh ĐakLak

7

HOÀNG ĐÌNH THỦY

Giám đốc chi nhánh Gia Lai