KMT-Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 và tài liệu kèm theo

  1. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024
  2.  Chương trình họp – Quy chế làm việc
  3. Báo cáo thường niên năm TC 2023
  4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023
  5. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023
  6. Các Tờ trình xin thông qua trước ĐHĐCĐ
  7. Dự thảo Điều lệ sửa đổi
  8. Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán
  9. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *